شتابگرهای نسل چهارم و FEL

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد

(حافظ)