X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 31 فروردین‌ماه سال 1388
اندازه گیری میدان پالسی

برای اندازه گیری میدان مغناطیس پالسی معمولا پروبهای میدان ثابت قابل استفاده نیستند. در پروب هال میدانهای ثابت سبب القای جریان میشوند ؛ حال آنکه میدان پالسی سبب القای ولتاژ بدلیل تغییر فلوی مغناطیس میشود. این اساس ساخت یک پروب میدان پالسی است که چند روز پیش در لابراتوارم ساختم. خروجی ولتاژ القایی بایستی توسط یک اینتگراتور یا مستقیما توسط اسیلوسکوپ انتگرالگیری شود و میدان مغناطیسی از روی آن بدست میاید. شبیه آنرا در مرکز سینکروترون سولیل SOLEIL  و بسی دو  BESSY II هم ساخته و برای اندازه گیری میدان مغناطیسی الکترومغناطیسهای پالسیشان استفاده کرده اند.

----------------- 

در نزدیکی محل سکونتم خانه ای در حال ساخت است. چون من در طبقه سوم و در منطقه ای تقریبا مرتفع تر هستم دیدن پروگرس ساخت آن خانه از بالا برایم جالب است.  

--- 

مرغ بر بالا پران    و   سایه اش...میدود بر خاک؛ پران مرغ وش 

ابلهی صیاد آن سایه شود...میدود چندانکه بی مایه شود 

بی خبر کان عکس آن؛ مرغ هواست...بی خبر که اصل آن سایه کجاست 

تیر اندازد به سوی سایه او...ترکشش خالی شود از جستجو  

«قصه صیاد و سایه مولانا»